Spłacasz lub spłacałeś kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego?

Chcesz wiedzieć, jakie korzyści może dać unieważnienie umowy kredytowej?

Chcesz płacić niższe raty kredytu?

Na wstępie wskazać należy, kredyt indeksowany to rodzaj kredytu, w którym Kredytobiorca otrzymuje kredyt w złotych polskich, jednak wysokość zadłużenia przeliczana jest na walutę obcą według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków. Dlatego przeliczenie to (np. na CHF) jest nazywane indeksacją. Dla takiego kredytu zadłużenie całościowe jak i wysokość konkretnej raty wyrażane jest w walucie obcej i przeliczane dla każdej z osobna dopiero w dniu spłaty raty.

Także wysokość każdej raty zależy od przeliczenia jej na złotówki po kursie sprzedaży obowiązującym w danym dniu w tabeli kursowej banku. Kredytami indeksowanymi były kredyty udzielane m.in. przez Bank Millennium S.A., mBank S.A. (BRE Bank S.A. – Multibank), EFG Eurobank Ergasias S.A. (Raiffeisen Bank International AG), Getin Noble Bank S.A. (DomBank).

Jakie wyroki zapadają w sprawach „frankowych”?

Ponieważ w wyniku pozwów dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, pojawiają się orzeczenia o zróżnicowanej treści i z różnym sposobem rozstrzygnięcia, to z tego względu pozew powinien zawierać propozycję dwóch rozwiązań, ze wskazaniem rozwiązania, które w największym stopniu satysfakcjonuje Kredytobiorcę:

  1. żądanie uznania umowy za nieważną. Stwierdzenie nieważności umowy powoduje, że Bank zwraca Kredytobiorcy równowartość wpłaconych rat kredytu. Bank natomiast może żądać od Kredytobiorcy zwrotu równowartości wypłaconego Kredytobiorcy kredytu. To rozwiązanie jest znacznie bardziej prawdopodobne, a jednocześnie znacznie bardziej korzystne.
  2. żądanie unieważnienia klauzuli indeksacyjnej. To rozwiązanie powoduje zmianę umowy na umowę kredytu udzielonego w PLN (tzw. “odfrankowienie” umowy), a także zwrot różnicy w zapłaconych ratach kredytu za ostatnie 10 lat pomiędzy kwotą rat wpłaconych w CHF, a kwotą rat, jaką Kredytobiorca wpłaciłby w przypadku nieprzeliczania rat kredytu na walutę obcą.

Oba wskazane wyżej rozwiązania przynoszą znaczne oszczędności i pozwalają uzyskać maksymalne korzyści z przeprowadzonego postępowania sądowego. O wyborze zastosowanego rozwiązania decyduje Sąd po wysłuchaniu Kredytobiorcy i odebraniu od Kredytobiorcy preferencji.

Zgodnie z opinią rzecznika generalnego TSUE z 14 maja 2019 r., to do konsumenta należy wybór, czy korzystniejszym dla konsumenta rozwiązaniem jest unieważnienie umowy kredytu, czy przekształcenie kredytu za złotowy. Wyrok TSUE z 03 października 2019 r. poparł stanowisko rzecznika Generalnego TSUE.

W związku z powyższym ustalenie korzystniejszego rozwiązania to sprawa indywidualna każdego kredytu. Zależy ono od możliwości finansowych Kredytobiorców i od stopnia spłaty kapitału kredytu.

Przykładowe kalkulacje korzyści.

Załóżmy, że pierwsza kalkulacja I przedstawia możliwy do uzyskania efekt dla kredytu indeksowanego do CHF na kwotę 260 000,00 zł udzielonego w 2008 r. na okres 480 miesięcy, w przypadku unieważnienia umowy kredytu.

Dane aktualne


Dane po unieważnieniu umowy

Pozostały kapitał do spłaty PLN

pozostały kapitał do spłaty

416 000 zł

96 000 zł

Co zyskuje konsument:

  • obniżenie kapitału kredytu do spłaty o 320 000 zł.

Suma korzyści klienta to 320 000 zł.

————————

Kolejna kalkulacja II przedstawia możliwy do uzyskania efekt dla kredytu indeksowanego do CHF na kwotę 260 000,00 zł udzielonego w 2008 r. na okres 480 miesięcy miesięcy, w przypadku “odfrankowienia” kredytu, czyli przekształcenia kredytu w kredyt udzielony w PLN.

Dane aktualne


Dane po “odfrankowieniu” umowy

wysokość raty PLN

Pozostały kapitał do spłaty PLN

wysokość raty PLN

pozostały kapitał do spłaty

uzyskany zwrot nadpłaconych rat

1 400 zł

416 000 zł

700 zł

210 000 zł

72 000 zł

Co zyskuje konsument:

  • najważniejsze to uzyskanie zwrotu z dotychczas nadpłaconych rat – 72 000 zł,
  • po drugie obniżenie kolejnych rat do wysokości 700 zł miesięcznie,
  • po trzecie obniżenie kapitału do spłaty kredytu o 206 000 zł.


Suma korzyści klienta to 278 000 zł.

W związku ze sprawami umów indeksowanych do franka szwajcarskiego proszę o kontakt z r pr. Aleksandrem Szczęśniak – nr telefonu 607 268 734, lub e-mail franki@lubin-kancelaria.pl. Prowadzimy sprawy klientów z całego kraju – nie jest konieczna osobista obecność w Kancelarii.